Fonts d’obra

L’abastiment d’aigua a la ciutat va començar amb pous i amb la canalització de les fonts del proper Montjuïc. Degut al creixement de la població va ser necessari portar-hi un caudal més abundós, encara podem trobar les restes de l’aqüeducte romà que ve del pous de Montcada. A l’edat mitjana va ser substituït pel rec Condal que va permetre també usos de rec i posteriorment industrials. Actualment ens proveïm de les dues conques, la del Besòs i la del Llobregat.

El que ens interessa en el nostre cas és la distribució, i en aquest apartat, la mes humil, amb fonts sense ornaments, on preval la seva funció pràctica de proporcionar aigua potable a la població.

La primera font de la que tenim constància es la de Santa Anna i posteriorment la de Sant Just i la de Santa Maria, però mostrarem de la mes complexa a la mes senzilla que estan repartides per tota la geografia de la ciutat.